Datenschutz

Datu aizsardzība

1. Ievads

Ar šo informāciju mēs vēlamies sniegt jums pārskatu par jūsu personas datu apstrādi, ko veicam, un jūsu tiesībām saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem. Principā mūsu tīmekļa vietni ir iespējams izmantot, neievadot personas datus. Tomēr, ja jūs vēlaties izmantot mūsu uzņēmuma īpašus pakalpojumus, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, personas datu apstrāde var kļūt nepieciešama. Ja personas datu apstrāde ir nepieciešama un šādai apstrādei nav juridiska pamata, mēs parasti saņemsim jūsu piekrišanu.

Personas datu, piemēram, jūsu vārda, uzvārda, adreses vai e-pasta adreses, apstrāde vienmēr notiek saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR) un saskaņā ar valstī spēkā esošajiem Allroll Germany GmbH datu aizsardzības noteikumiem. Ar šo datu aizsardzības deklarāciju mēs vēlamies jūs informēt par mūsu apkopoto, izmantoto un apstrādāto personas datu apjomu un mērķi.

Mēs esam ieviesuši daudzus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu vispilnīgāko šajā tīmekļa vietnē apstrādāto personas datu aizsardzību. Tomēr datu pārraidei internetā vienmēr var būt drošības nepilnības, tāpēc absolūtu aizsardzību nevar garantēt. Šā iemesla dēļ jūs varat nosūtīt mums personas datus arī ar alternatīviem līdzekļiem, piemēram, pa tālruni vai pa pastu.

2. Atbildīgs

Atbildīgā persona VDAR izpratnē ir:

ALLROLL GERMANY GmbH
Gröblitzer Weg 1
09306 Rochlitz
Vācija

Tālrunis: +49 3737 781-9370
E-pasts: info@spectra-h.lv

Atbildīgās personas pārstāvis: Gediminas Norvilas

Piezīme: Mēs izmantojam piekrišanas rīku „Real Cookie Banner“, lai pārvaldītu izmantotās sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas (izsekošanas pikseļi, tīmekļa bāksignāli u. c.) un ar tām saistītās piekrišanas. Sīkāka informācija par to, kā darbojas „Real Cookie Banner“, ir atrodama vietnē https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/.

Personas datu apstrādes juridiskais pamats šajā kontekstā ir DS-GVO 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts un DS-GVO 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Mūsu leģitīmās intereses ir izmantoto sīkfailu un līdzīgu tehnoloģiju pārvaldība un ar to saistītās piekrišanas.

Personas datu sniegšana nav nedz līgumiski prasīta, nedz nepieciešama līguma noslēgšanai. Jums nav pienākuma sniegt personas datus. Ja personas datus nesniegsiet, mēs nevarēsim pārvaldīt jūsu piekrišanu.

3. Datu aizsardzības inspektors

Vēlamies norādīt, ka datu aizsardzības inspektors nav jāieceļ.

4. Definīcijas

Datu aizsardzības deklarācija ir balstīta uz terminiem, kas izmantoti Eiropas Direktīvā un Rīkojumā par datu aizsardzību, pieņemot Vispārīgo datu aizsardzības regulu (DS-GVO). Mūsu datu aizsardzības deklarācijai jābūt viegli lasāmai un saprotamai gan sabiedrībai, gan mūsu klientiem un sadarbības partneriem. Lai to nodrošinātu, mēs vēlamies iepriekš paskaidrot izmantotos terminus.

Šajā datu aizsardzības deklarācijā mēs cita starpā lietojam šādus terminus:

1. personas dati

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Identificējama fiziska persona ir persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, vārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem faktoriem, kas raksturo šīs fiziskās personas fizisko, fizioloģisko, ģenētisko, garīgo, ekonomisko, kultūras vai sociālo identitāti.

2. datu subjekts

Datu subjekts ir jebkura identificēta vai identificējama fiziska persona, kuras personas datus apstrādā pārzinis (mūsu uzņēmums).

3. apstrāde

Apstrāde ir jebkura darbība vai darbību kopums, ko veic ar personas datiem, izmantojot vai neizmantojot automātiskus līdzekļus, piemēram, vākšana, reģistrēšana, organizēšana, sistematizēšana, arhivēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, izgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi padarot pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

4. apstrādes ierobežojumi

Apstrādes ierobežošana ir glabāto personas datu marķēšana ar mērķi ierobežot to turpmāku apstrādi.

5. profilēšana

Profilēšana ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas ietver šādu personas datu izmantošanu, lai novērtētu konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši, lai analizētu vai prognozētu aspektus, kas saistīti ar šīs fiziskās personas darba rezultātiem, ekonomisko situāciju, veselību, personiskajām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai atrašanās vietas maiņu.

6. pseidonimizācija

Pseidonimizācija ir personas datu apstrāde tādā veidā, ka personas datus vairs nevar attiecināt uz konkrētu datu subjektu, neizmantojot papildu informāciju, ar nosacījumu, ka šāda papildu informācija tiek glabāta atsevišķi un uz to attiecas tehniski un organizatoriski pasākumi, kas nodrošina, ka personas datus nevar attiecināt uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

7. apstrādātājs

Apstrādātājs ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas apstrādā personas datus pārziņa vārdā.

8. saņēmējs

Saņēmējs ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kurai tiek izpausti personas dati, neatkarīgi no tā, vai tā ir trešā persona. Tomēr valsts iestādes, kas var saņemt personas datus saistībā ar konkrētu izmeklēšanas uzdevumu saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, netiek uzskatītas par saņēmējiem.

9. Trešā persona

Trešā persona ir jebkura fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras ir pilnvarotas apstrādāt personas datus pārziņa vai apstrādātāja tiešā atbildībā.

10. Piekrišana

Piekrišana ir jebkura brīvi dota, konkrēta un apzināta datu subjekta gribas norāde paziņojuma vai citas nepārprotamas apstiprinošas darbības veidā, ar kuru datu subjekts apliecina savu piekrišanu ar viņu saistīto personas datu apstrādei.

5. Apstrādes juridiskais pamats

DS-GVO 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (saistībā ar TMG 15. panta 3. punktu) kalpo mūsu uzņēmumam kā juridiskais pamats apstrādes darbībām, kurās mēs saņemam piekrišanu konkrētam apstrādes mērķim.

Ja personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kurā jūs esat līgumslēdzēja puse, kā tas ir, piemēram, apstrādes operāciju gadījumā, kas ir nepieciešamas preču piegādei vai cita pakalpojuma vai atlīdzības sniegšanai, apstrādes pamatā ir DS-GVO 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Tas pats attiecas uz tādām apstrādes operācijām, kas ir nepieciešamas pirmslīguma pasākumu īstenošanai, piemēram, ja tiek veikti pieprasījumi par mūsu produktiem vai pakalpojumiem.

Ja uz mūsu uzņēmumu attiecas juridisks pienākums, kura dēļ personas datu apstrāde ir nepieciešama, piemēram, nodokļu saistību izpildei, apstrāde pamatojas uz DS-GVO 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

Retos gadījumos personas datu apstrāde var kļūt nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses. Tā tas būtu, piemēram, ja apmeklētājs mūsu telpās gūtu traumu un tā rezultātā viņa vārds, vecums, veselības apdrošināšanas dati vai cita būtiska informācija būtu jānodod ārstam, slimnīcai vai citai trešai personai. Šādā gadījumā apstrādes pamatā būtu DS-GVO 6. panta 1. punkta d) apakšpunkts.

Visbeidzot, apstrādes darbības varētu balstīties uz DS-GVO 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Apstrādes operācijas, uz kurām neattiecas neviens no iepriekš minētajiem juridiskajiem pamatiem, pamatojas uz šo juridisko pamatu, ja apstrāde ir nepieciešama mūsu uzņēmuma vai trešās personas likumīgo interešu aizsardzībai, ar nosacījumu, ka datu subjekta intereses, pamattiesības un pamatbrīvības nav svarīgākas. Šādas apstrādes darbības mums ir atļautas jo īpaši tāpēc, ka tās īpaši minējis Eiropas likumdevējs. Šajā sakarā tas uzskatīja, ka leģitīmas intereses var pieņemt, ja esat mūsu uzņēmuma klients (DS-GVO 47. apsvēruma 2. teikums).

6. Datu nosūtīšana trešām personām

Jūsu personas dati netiks pārsūtīti trešajām personām citiem mērķiem, izņemot turpmāk minētos.

Mēs nododam jūsu personas datus trešām personām tikai tad, ja:

Jūs esat devis savu skaidru piekrišanu saskaņā ar DS-GVO 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta a) daļu,
2. izpaušana ir pieļaujama saskaņā ar DS-GVO 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunktu, lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses, un nav iemesla uzskatīt, ka jums ir sevišķi svarīgas intereses, kuras ir vērts aizsargāt, lai jūsu dati netiktu izpausti,
3. ja pastāv juridisks pienākums izpaust jūsu datus saskaņā ar DS-GVO 6. panta 1. punkta 1. teikuma 1. apakšpunkta c daļu, kā arī
4. tas ir juridiski pieļaujams un nepieciešams, lai apstrādātu līgumattiecības ar jums saskaņā ar DS-GVO 6. panta 1. punkta 1. teikuma 1. apakšpunkta b daļu.

Lai aizsargātu jūsu datus un vajadzības gadījumā ļautu mums pārsūtīt datus uz trešām valstīm (ārpus ES/EEZ), mēs esam noslēguši pilnvarotās apstrādes līgumus, pamatojoties uz Eiropas Komisijas standarta līguma klauzulām.

7. Tehnoloģija

7.1 SSL/TLS šifrēšana

Lai nodrošinātu datu apstrādes drošību un aizsargātu konfidenciāla satura, piemēram, pasūtījumu, pieteikšanās datu vai kontaktu pieprasījumu, ko mums kā operatoram sūtāt, pārsūtīšanu, šajā vietnē tiek izmantota SSL vai TLS šifrēšana. Šifrētu savienojumu var atpazīt pēc tā, ka pārlūkprogrammas adreses rindā ir „https://“, nevis „http://“, un pēc atslēgas simbola pārlūkprogrammas rindā.

Mēs izmantojam šo tehnoloģiju, lai aizsargātu jūsu pārsūtītos datus.

7.2 WordPress

WordPress dienas gaismu ieraudzīja 2003. gadā un salīdzinoši īsā laikā kļuva par vienu no populārākajām satura pārvaldības sistēmām (CMS) pasaulē. CMS ir programmatūra, kas palīdz mums izveidot tīmekļa vietni un skaisti un sakārtoti attēlot saturu. Saturs var būt teksts, audio un video.

Izmantojot WordPress, no jums var tikt vākti, uzglabāti un apstrādāti arī personas dati. Parasti galvenokārt tiek glabāti tādi tehniski dati kā operētājsistēma, pārlūkprogramma, ekrāna izšķirtspēja vai mitināšanas pakalpojumu sniedzējs. Tomēr var tikt apstrādāti arī tādi personas dati kā IP adrese, ģeogrāfiskie dati vai kontaktinformācija.

WordPress no jums iegūtos datus cita starpā apstrādā arī ASV. Mēs vēlamies norādīt, ka saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas atzinumu pašlaik nav atbilstoša līmeņa aizsardzības datu pārsūtīšanai uz ASV. Tas var radīt dažādus riskus datu apstrādes likumībai un drošībai.

WordPress izmanto tā sauktās standarta līguma klauzulas (= DSGVO 46. panta 2. un 3. punkts) kā pamatu datu apstrādei saņēmējiem, kas atrodas trešās valstīs (ārpus Eiropas Savienības, Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā, t. i., jo īpaši ASV), vai datu pārsūtīšanai uz tām. Standarta līguma klauzulas (SCC) ir ES Komisijas nodrošinātas veidnes, kuru mērķis ir nodrošināt, ka jūsu dati atbilst Eiropas datu aizsardzības standartiem pat tad, ja tie tiek nosūtīti uz trešām valstīm (piemēram, ASV) un tur tiek glabāti. Ar šīm klauzulām WordPress apņemas ievērot Eiropas datu aizsardzības līmeni, apstrādājot jūsu attiecīgos datus, pat ja dati tiek glabāti, apstrādāti un pārvaldīti ASV. Šo noteikumu pamatā ir ES Komisijas īstenošanas lēmums.

Lēmumu un atbilstošās standarta līguma klauzulas cita starpā varat atrast šeit: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Datu apstrādes līgumi, kas atbilst līguma standarta klauzulām, ir atrodami https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

Plašāku informāciju par datiem, kas tiek apstrādāti, izmantojot WordPress.com, varat atrast privātuma politikā vietnē https://automattic.com/de/privacy/.

7.3 Datu vākšana, apmeklējot tīmekļa vietni

Ja izmantojat mūsu vietni tikai informatīviem nolūkiem, t. i., ja jūs nereģistrējaties vai citādi nenododat mums informāciju, mēs apkopojam tikai tos datus, ko jūsu pārlūkprogramma nosūta mūsu serverim (tā sauktajos servera žurnālu failos). Mūsu tīmekļa vietne apkopo virkni vispārīgu datu un informācijas katru reizi, kad jūs vai automatizēta sistēma piekļūstat kādai lapai. Šie vispārīgie dati un informācija tiek saglabāti servera žurnāla failos. Var tikt reģistrēti šādi dati

1. izmantotās pārlūkprogrammas veidi un versijas,
2. operētājsistēma, ko izmanto piekļuves sistēma,
3. tīmekļa vietne, no kuras piekļūšanas sistēma nonāk mūsu tīmekļa vietnē (tā sauktais refereris),
4. apakšvietnes, kas mūsu tīmekļa vietnē tiek apmeklētas, izmantojot piekļūšanas sistēmu,
5. datums un laiks, kad notikusi piekļuve tīmekļa vietnei,
6. saīsināta interneta protokola adrese (anonimizēta IP adrese),
7. piekļuves sistēmas interneta pakalpojumu sniedzējs.

Izmantojot šos vispārīgos datus un informāciju, mēs neizdarām nekādus secinājumus par jūsu personu. Šī informācija drīzāk ir nepieciešama, lai

1. pareizi piegādātu mūsu tīmekļa vietnes saturu,
2. optimizēt mūsu tīmekļa vietnes saturu un tai paredzēto reklāmu
3. nodrošinātu mūsu IT sistēmu un mūsu tīmekļa vietnes tehnoloģiju pastāvīgu funkcionalitāti un
4. lai kiberuzbrukuma gadījumā tiesībaizsardzības iestādēm sniegtu kriminālvajāšanai nepieciešamo informāciju.

Tāpēc mēs izmantosim savāktos datus un informāciju tikai statistikas vajadzībām un ar mērķi uzlabot mūsu uzņēmuma datu aizsardzību un datu drošību, lai nodrošinātu optimālu apstrādāto personas datu aizsardzības līmeni. Servera žurnālu datņu anonīmie dati tiek glabāti atsevišķi no jebkādiem datu subjekta sniegtajiem personas datiem.

Datu apstrādes juridiskais pamats ir DS-GVO 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta f) daļa. Mūsu likumīgās intereses izriet no iepriekš minētajiem datu vākšanas nolūkiem.

8. Cookies

8.1 Vispārīga informācija par Cookies

Mēs savā vietnē izmantojam sīkfailus. Tie ir nelieli faili, ko pārlūkprogramma automātiski izveido un kas tiek saglabāti jūsu IT sistēmā (klēpjdatorā, planšetdatorā, viedtālrunī vai līdzīgā ierīcē), kad apmeklējat mūsu vietni.

Sīkfailā tiek saglabāta informācija, kas ir saistīta ar konkrēto izmantoto galiekārtu. Tomēr tas nenozīmē, ka mēs iegūstam tiešas zināšanas par jūsu identitāti.

Sīkdatņu izmantošana, no vienas puses, kalpo tam, lai jums būtu patīkamāk izmantot mūsu piedāvājumu. Mēs izmantojam tā sauktās sesijas sīkdatnes, lai atpazītu, ka jūs jau esat apmeklējis atsevišķas mūsu tīmekļa vietnes lapas. Tās tiek automātiski dzēstas pēc tam, kad jūs pametat mūsu vietni.

Turklāt mēs izmantojam arī pagaidu sīkfailus, lai optimizētu lietotāja ērtības, kas tiek saglabāti jūsu galīgajā ierīcē uz noteiktu noteiktu laiku. Ja jūs vēlreiz apmeklējat mūsu vietni, lai izmantotu mūsu pakalpojumus, automātiski tiek atpazīts, ka jūs jau esat bijis mūsu vietnē un kādus ierakstus un iestatījumus esat veicis, lai jums tie nebūtu jāievada atkārtoti.

No otras puses, mēs izmantojam sīkfailus, lai statistiski reģistrētu mūsu vietnes izmantošanu un novērtētu to, lai optimizētu mūsu piedāvājumu jums. Šīs sīkdatnes ļauj mums automātiski atpazīt, ka jūs jau esat apmeklējis mūsu tīmekļa vietni, kad jūs to apmeklēsiet atkārtoti. Šīs sīkdatnes tiek automātiski dzēstas pēc noteikta laika perioda.

8.2 Izmantošanas juridiskais pamats Cookies

Tādējādi sīkfailu apstrādātie dati, kas ir nepieciešami tīmekļa vietnes pareizai darbībai, ir nepieciešami, lai aizsargātu mūsu un trešo personu likumīgās intereses saskaņā ar DS-GVO 6. panta 1. punkta 1. teikuma 1. punkta f) apakšpunktu.

Attiecībā uz visām pārējām sīkdatnēm jūs esat devuši savu piekrišanu saskaņā ar DS-GVO 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu, izmantojot mūsu piekrišanas sīkdatņu baneri.

9. Sazinieties ar mums / Kontaktinformācija

Personas dati tiek vākti, sazinoties ar mums (piemēram, izmantojot kontaktformu vai e-pastu). Kādi dati tiek vākti, ja tiek izmantota kontaktforma, var redzēt attiecīgajā kontaktformā. Šie dati tiek glabāti un izmantoti tikai un vienīgi, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumu vai sazinātos ar jums un veiktu ar to saistīto tehnisko administrēšanu. Datu apstrādes juridiskais pamats ir mūsu leģitīmā interese atbildēt uz jūsu pieprasījumu saskaņā ar DS-GVO 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Ja jūsu saziņas mērķis ir noslēgt līgumu, apstrādes papildu juridiskais pamats ir DS-GVO 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Jūsu dati tiks dzēsti pēc jūsu pieprasījuma galīgās apstrādes; tas notiek tad, ja no apstākļiem var secināt, ka attiecīgais jautājums ir galīgi noskaidrots, un ar nosacījumu, ka nav ar likumu noteiktu pretēju datu saglabāšanas pienākumu.

10. Mūsu darbības sociālajos tīklos

Lai mēs varētu sazināties ar jums arī sociālajos tīklos un informēt jūs par mūsu pakalpojumiem, mēs esam pārstāvēti ar savām lapām. Ja jūs apmeklējat kādu no mūsu sociālo mediju lapām, mēs kopā ar attiecīgās sociālo mediju platformas pakalpojumu sniedzēju esam kopīgi atbildīgi saskaņā ar DS-GVO 26. pantu attiecībā uz apstrādes darbībām, kas tiek veiktas saistībā ar personas datiem.

Mēs neesam šo lapu sākotnējais pakalpojumu sniedzējs, bet tikai izmantojam tās attiecīgo pakalpojumu sniedzēju piedāvāto iespēju ietvaros. Tādēļ piesardzības nolūkā norādām, ka jūsu dati var tikt apstrādāti arī ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas. Tādēļ izmantošana var radīt jums datu aizsardzības riskus, jo var būt grūtāk aizsargāt savas tiesības, piemēram, uz informāciju, dzēšanu, iebildumu u. c., turklāt apstrādi sociālajos tīklos pakalpojumu sniedzēji bieži veic tieši reklāmas nolūkos vai lai analizētu lietotāju uzvedību, un mēs to nevaram ietekmēt. Ja pakalpojumu sniedzējs izveido lietošanas profilus, bieži tiek izmantotas sīkdatnes vai lietošanas uzvedība tiek tieši piešķirta jūsu paša sociālo tīklu dalībnieka profilam (ja esat šeit pieteicies).

Aprakstītā personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar DS-GVO 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm un attiecīgā pakalpojumu sniedzēja likumīgajām interesēm, lai varētu ar jums savlaicīgi sazināties vai informēt jūs par mūsu pakalpojumiem. Ja jums kā lietotājam ir jādod piekrišana datu apstrādei ar attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem, juridiskais pamats ir DS-GVO 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts saistībā ar DS-GVO 7. pantu. DS-GVO 7. pantu.

Tā kā mums nav piekļuves pakalpojumu sniedzēju datubāzēm, vēlamies norādīt, ka vislabāk ir savas tiesības (piemēram, uz informāciju, labošanu, dzēšanu u. c.) pieteikt tieši pie attiecīgā pakalpojumu sniedzēja. Sīkāka informācija par jūsu datu apstrādi sociālajos tīklos un iespēju izmantot savas tiesības iebilst vai atsaukt (t. s. atteikšanās tiesības) ir norādīta zemāk pie attiecīgā mūsu izmantoto sociālo tīklu pakalpojumu sniedzēja:

10.1 Facebook

(Co-) datu apstrādes pārzinis Eiropā:
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Īrija.

Privātuma politika (Datu politika):
https://www.facebook.com/about/privacy

Atteikšanās un reklāmas iestatījumi:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

10.2 Instagram

(Co-) datu apstrādes pārzinis Eiropā:
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Īrija.

Privātuma politika (Datu politika):
http://instagram.com/legal/privacy/

Atteikšanās un reklāmas iestatījumi:
https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/

11.3 Twitter

(Co-) datu apstrādes pārzinis Eiropā:
Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Īrija.

Konfidencialitātes politika:
https://twitter.com/de/privacy

Informācija par jūsu datiem:
https://twitter.com/settings/your_twitter_data

Atteikšanās un reklāmas iestatījumi:
https://twitter.com/personalization

11. Webanalyse

11.1 Facebook Pixel (Custom Audience)

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantots „Facebook Pixel“, ko nodrošina uzņēmums Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ASV („Facebook“). Ja tiek dota skaidra piekrišana, tas ļauj izsekot lietotāju uzvedībai pēc tam, kad viņi ir redzējuši vai noklikšķinājuši uz Facebook reklāmas. Šis process tiek izmantots, lai novērtētu Facebook reklāmu efektivitāti statistikas un tirgus izpētes nolūkos, un var palīdzēt optimizēt turpmākos reklāmas pasākumus.

Savāktie dati mums ir anonīmi, tāpēc mēs nevaram izdarīt nekādus secinājumus par lietotāja identitāti. Tomēr datus glabā un apstrādā Facebook, lai būtu iespējama saikne ar attiecīgo lietotāja profilu un Facebook varētu izmantot datus saviem reklāmas mērķiem saskaņā ar Facebook datu izmantošanas politiku (https://www.facebook.com/about/privacy/). Jūs varat atļaut Facebook un tā partneriem rādīt reklāmas Facebook un ārpus Facebook. Šiem nolūkiem jūsu datorā var tikt saglabāts arī sīkfails. Šīs apstrādes darbības tiek veiktas tikai ar jūsu nepārprotamu piekrišanu saskaņā ar Datu aizsardzības regulas (DS-GVO) 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Šīs apstrādes darbības tiek veiktas tikai tad, ja ir dota skaidra piekrišana saskaņā ar DS-GVO 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Lai deaktivizētu sīkdatņu izmantošanu savā IT sistēmā, varat iestatīt savu interneta pārlūkprogrammu tā, lai turpmāk jūsu IT sistēmā vairs netiktu saglabātas sīkdatnes vai lai tiktu dzēstas jau saglabātās sīkdatnes. Tomēr visu sīkfailu izslēgšana var nozīmēt, ka dažas funkcijas mūsu interneta lapās vairs nebūs iespējams veikt. Sīkdatņu izmantošanu, ko veic trešo personu pakalpojumu sniedzēji, piemēram, Facebook, varat deaktivizēt arī šajā Digitālās reklāmas alianses tīmekļa vietnē: https://www.aboutads.info/choices/

Turklāt jūs varat deaktivizēt sīkfailus sasniedzamības mērīšanas un reklāmas nolūkos, izmantojot šādas vietnes:

1. http://optout.networkadvertising.org/
2. http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, dzēšot sīkfailus, tiks dzēsts arī šis iestatījums.

11.2 Google Analytics

Mūsu vietnēs mēs izmantojam Google Analytics, tīmekļa analīzes pakalpojumu, ko nodrošina Google Ireland Limited (https://www.google.de/intl/de/about/) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija; turpmāk tekstā – „Google“). Šajā kontekstā tiek izveidoti pseidonimizēti lietošanas profili un tiek izmantotas sīkdatnes (sk. punktu „Sīkdatnes“). Sīkdatņu radītā informācija par jūsu šīs tīmekļa vietnes izmantošanu, piem.

1. pārlūkprogrammas tips/versija,
2. izmantotā operētājsistēma,
3. atsauces URL (iepriekš apmeklētā lapa),
4. piekļuves datora hostvietas nosaukums (IP adrese),
5. servera pieprasījuma laiks

tiek pārsūtīti uz Google serveri ASV un tur saglabāti. Šī informācija tiek izmantota, lai novērtētu tīmekļa vietnes izmantošanu, sastādītu pārskatus par tīmekļa vietnes darbību un sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar tīmekļa vietnes un interneta izmantošanu, tirgus izpētes un šo interneta lapu noformēšanas vajadzībām atbilstoši prasībām. Šī informācija var tikt nodota arī trešajām personām, ja to pieprasa likums vai ja trešās personas apstrādā šos datus mūsu uzdevumā. Jūsu IP adrese nekādā gadījumā netiks apvienota ar citiem Google datiem. IP adreses tiek anonimizētas tā, lai to piešķiršana nebūtu iespējama (IP maskēšana).

Jūs varat atteikties no sīkfailu izmantošanas, izvēloties atbilstošus iestatījumus savā pārlūkprogrammā, tomēr ņemiet vērā, ka šādā gadījumā jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot visas šīs vietnes funkcijas.

Šīs apstrādes darbības tiek veiktas tikai tad, ja ir dota skaidra piekrišana saskaņā ar DS-GVO 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Turklāt, lejupielādējot un instalējot pārlūkprogrammas papildinājumu (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de), jūs varat novērst sīkfaila ģenerēto datu vākšanu saistībā ar jūsu tīmekļa vietnes lietošanu (tostarp jūsu IP adresi), kā arī šo datu apstrādi, ko veic Google.

Kā alternatīvu pārlūkprogrammas papildinājumam, jo īpaši pārlūkprogrammās mobilajās ierīcēs, varat arī novērst Google Analytics datu vākšanu, noklikšķinot uz: Deaktivizēt izsekošanu pakalpojumā Google Analytics. Tiks iestatīts opt-out sīkfails, kas novērsīs jūsu datu vākšanu nākotnē, apmeklējot šo tīmekļa vietni. Atteikšanās sīkfails ir derīgs tikai šajā pārlūkprogrammā un tikai mūsu tīmekļa vietnei, un tas tiek saglabāts jūsu ierīcē. Ja šajā pārlūkprogrammā dzēsīsiet sīkfailus, jums būs atkal jāiebilst pret izsekošanu.

Papildu informāciju par datu aizsardzību saistībā ar Google Analytics var atrast Google Analytics palīdzības sadaļā (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

11.3 Google Analytics Remarketing

Šajā tīmekļa vietnē esam integrējuši Google atkārtotā mārketinga pakalpojumus. Google atkārtotais mārketings ir Google AdWords funkcija, kas ļauj uzņēmumam rādīt reklāmas interneta lietotājiem, kuri iepriekš ir apmeklējuši uzņēmuma tīmekļa vietni. Tādējādi Google Remarketing integrēšana ļauj uzņēmumam izveidot ar lietotāju saistītu reklāmu un tādējādi parādīt interneta lietotājam interesēm atbilstošu reklāmu.

Uzņēmums, kas pārvalda Google Remarketing pakalpojumus, ir Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija.

Google atkārtotā mārketinga mērķis ir rādīt interesēm atbilstošu reklāmu. Google atkārtotais mārketings ļauj mums rādīt reklāmas, izmantojot Google reklāmas tīklu, vai arī nodrošināt to rādīšanu citās interneta lapās, kas ir pielāgotas interneta lietotāju individuālajām vajadzībām un interesēm.

Google atkārtotais mārketings jūsu IT sistēmā ievada sīkfailu. Šis sīkfails ļauj Google atpazīt mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāju, ja viņš pēc tam apmeklē tīmekļa vietnes, kas arī ir Google reklāmas tīkla dalībnieki. Katru reizi, kad apmeklējat tīmekļa vietni, kurā ir integrēts Google atkārtotas tirgvedības pakalpojums, jūsu interneta pārlūkprogramma automātiski identificējas ar Google. Šīs tehniskās procedūras ietvaros Google iegūst zināšanas par personas datiem, piemēram, jūsu IP adresi vai sērfošanas paradumiem, ko Google cita starpā izmanto, lai rādītu interesēm atbilstošu reklāmu.

Sīkfails tiek izmantots, lai saglabātu personisko informāciju, piemēram, par jūsu apmeklētajām vietnēm. Katru reizi, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, personas dati, tostarp jūsu IP adrese, tiek nosūtīti Google Amerikas Savienotajās Valstīs. Šos personas datus Google glabā Amerikas Savienotajās Valstīs. Google var nodot šos personas datus, kas savākti tehniskā procesā, trešām personām.

Jūs jebkurā laikā varat novērst sīkfailu iestatīšanu mūsu tīmekļa vietnē, kā aprakstīts iepriekš, izmantojot atbilstošu iestatījumu izmantotajā interneta pārlūkprogrammā, un tādējādi pastāvīgi iebilst pret sīkfailu iestatīšanu. Šāds izmantotā interneta pārlūkprogrammas iestatījums arī neļaus Google iestatīt sīkfailus jūsu IT sistēmā. Turklāt Google Analytics jau iestatīto sīkfailu var jebkurā laikā dzēst, izmantojot interneta pārlūkprogrammu vai citas datorprogrammas.

Turklāt jums ir iespēja iebilst pret Google uz interesēm balstītu reklāmu. Lai to izdarītu, interneta pārlūkprogrammā jāizsauc saite www.google.de/settings/ads un tajā jāveic vajadzīgie iestatījumi.

Šīs apstrādes darbības tiek veiktas tikai tad, ja ir dota nepārprotama piekrišana saskaņā ar DS-GVO 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Sīkāka informācija un piemērojamie Google datu aizsardzības noteikumi ir atrodami https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

12. Reklāma

12.1 Google Ads (agrāk AdWords)

Mūsu vietnē tiek izmantotas Google reklāmu funkcijas, ar kurām mēs reklamējam šo vietni Google meklēšanas rezultātos, kā arī trešo pušu vietnēs. Pakalpojumu sniedzējs ir Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija („Google“). Šim nolūkam Google jūsu gala ierīces pārlūkprogrammā iestata sīkfailu, kas automātiski ļauj uz interesēm balstītu reklāmu, izmantojot pseidonīmu sīkfaila ID un pamatojoties uz jūsu apmeklētajām lapām.

Šīs apstrādes darbības tiek veiktas tikai tad, ja esat devis skaidru piekrišanu saskaņā ar DS-GVO 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Turpmāka datu apstrāde notiks tikai tad, ja esat piekritis, ka Google sasaista jūsu interneta un lietotņu pārlūkošanas vēsturi ar jūsu Google kontu un izmanto informāciju no jūsu Google konta, lai personalizētu reklāmas, ko skatāt tīmeklī. Šādā gadījumā, ja, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, esat pieteicies Google kontā, Google izmantos jūsu datus kopā ar Google Analytics datiem, lai izveidotu un definētu mērķgrupu sarakstus starpierīču remārketingam. Šim nolūkam Google uz laiku sasaistīs jūsu personas datus ar Google Analytics datiem, lai izveidotu mērķa grupas.

Jūs varat neatgriezeniski atspējot sīkfailu iestatīšanu reklāmu preferencēm, lejupielādējot un instalējot pārlūkprogrammas spraudni, kas pieejams šajā saitē: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Informāciju par sīkfailu iestatīšanu varat iegūt arī no Digitālās reklāmas alianses (Digital Advertising Alliance) interneta adresē www.aboutads.info un veikt attiecīgus iestatījumus. Visbeidzot, jūs varat iestatīt pārlūkprogrammu tā, lai jūs būtu informēts par sīkfailu iestatīšanu, un individuāli izlemt par to pieņemšanu vai izslēgt sīkfailu pieņemšanu noteiktos gadījumos vai vispār. Ja jūs nepieņemat sīkdatnes, mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāte var būt ierobežota.

Papildu informāciju un datu aizsardzības noteikumus par reklāmu un Google var skatīt šeit: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

12.2 Google AdSense

Šajā vietnē ir integrēta Google AdSense. Google AdSense ir tiešsaistes pakalpojums, kas ļauj izvietot reklāmas trešo pušu vietnēs. Google AdSense pamatā ir algoritms, kas atlasa trešo pušu vietnēs rādītās reklāmas atbilstoši attiecīgās trešās puses vietnes saturam. Google AdSense ļauj veikt interneta lietotāja mērķtiecīgu atlasi pēc interesēm, kas tiek īstenota, veidojot individuālus lietotāju profilus.

Google AdSense komponenta operētājsabiedrība ir Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija.

Google AdSense komponenta mērķis ir integrēt reklāmas mūsu tīmekļa vietnē. Google-AdSense jūsu IT sistēmā izveido sīkfailu. Iestatot sīkfailu, Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ASV, tiek nodrošināta iespēja analizēt mūsu vietnes izmantošanu. Katru reizi, kad jūs izsaucat kādu no mūsu pārvaldītās šīs tīmekļa vietnes atsevišķajām lapām, kurā ir integrēta Google AdSense komponente, attiecīgā Google AdSense komponente automātiski pieprasa jūsu IT sistēmas interneta pārlūkprogrammai nosūtīt datus Alphabet Inc. tiešsaistes reklāmas un komisijas naudas norēķinu nolūkos. Šīs tehniskās procedūras ietvaros Alphabet Inc. iegūst informāciju par personas datiem, piemēram, jūsu IP adresi, ko Alphabet Inc. cita starpā izmanto, lai izsekotu apmeklētāju un klikšķu izcelsmi un pēc tam nodrošinātu komisijas maksu norēķinus.

Jūs jebkurā laikā varat novērst sīkfailu iestatīšanu mūsu tīmekļa vietnē, izmantojot atbilstošu iestatījumu izmantotajā interneta pārlūkprogrammā, un tādējādi pastāvīgi iebilst pret sīkfailu iestatīšanu. Šāds izmantotā interneta pārlūkprogrammas iestatījums arī neļaus Alphabet Inc. iestatīt sīkfailus jūsu IT sistēmā. Turklāt Alphabet Inc. jau iestatītu sīkfailu var jebkurā laikā dzēst, izmantojot interneta pārlūkprogrammu vai citas datorprogrammas.

Google AdSense izmanto arī tā sauktos izsekošanas pikseļus. Izsekošanas pikseļi ir miniatūras grafikas, kas tiek iestrādātas interneta lapās, lai nodrošinātu žurnāla datņu reģistrēšanu un žurnāla datņu analīzi, ar kuras palīdzību var veikt statistisku novērtējumu. Izmantojot iestrādāto izsekošanas pikseli, Alphabet Inc. var noteikt, vai un kad jūsu IT sistēma ir atvērusi tīmekļa lapu un uz kurām saitēm esat klikšķinājis. Izsekošanas pikseļus cita starpā izmanto, lai novērtētu tīmekļa vietnes apmeklētāju plūsmu.

Izmantojot Google AdSense, personas dati un informācija, kas ietver arī IP adresi un ir nepieciešama parādīto reklāmu apkopošanai un rēķinu izrakstīšanai, tiek pārsūtīta Alphabet Inc. Amerikas Savienotajās Valstīs. Šie personas dati tiek glabāti un apstrādāti Amerikas Savienotajās Valstīs. Alphabet Inc. var kopīgot šos tehniskajā procesā iegūtos personas datus ar trešām personām.

Sīkāks skaidrojums par Google-AdSense ir sniegts šajā saitē https://www.google.de/intl/de/adsense/start/.

Šīs apstrādes darbības tiek veiktas tikai tad, ja ir dota skaidra piekrišana saskaņā ar DS-GVO 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

12.3 Google Ads ar Conversion-Tracking

Šajā vietnē ir integrētas Google reklāmas. Google Ads ir interneta reklāmas pakalpojums, kas ļauj reklāmdevējiem rādīt reklāmas gan Google meklētājprogrammas rezultātos, gan Google reklāmas tīklā. Google Ads ļauj reklāmdevējam iepriekš norādīt konkrētus atslēgvārdus, ar kuru palīdzību reklāma tiek parādīta Google meklētājprogrammas rezultātos tikai tad, kad lietotājs ar meklētājprogrammu iegūst atslēgvārdam atbilstošu meklēšanas rezultātu. Google reklāmas tīklā reklāmas tiek izplatītas tēmai atbilstošās tīmekļa vietnēs, izmantojot automātisku algoritmu un saskaņā ar iepriekš noteiktajiem atslēgvārdiem.

Google Ads pakalpojumu operators ir Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija.

Google Ads mērķis ir reklamēt mūsu tīmekļa vietni, parādot interesēm atbilstošu reklāmu trešo personu uzņēmumu tīmekļa vietnēs un Google meklētājprogrammas meklēšanas rezultātos, kā arī parādīt trešo personu reklāmu mūsu tīmekļa vietnē.

Ja mūsu vietnei piekļūstat, izmantojot Google reklāmu, Google jūsu IT sistēmā saglabā tā saukto konversijas sīkfailu. Pēc trīsdesmit dienām konversijas sīkfails zaudē savu derīgumu, un tas netiek izmantots, lai jūs identificētu. Ja sīkfaila derīguma termiņš vēl nav beidzies, konversijas sīkfails tiek izmantots, lai izsekotu, vai mūsu tīmekļa vietnē ir izsauktas noteiktas apakšlapas, piemēram, tiešsaistes veikala sistēmas iepirkumu grozs. Konvertēšanas sīkfails ļauj gan mums, gan uzņēmumam Google izsekot, vai lietotājs, kas mūsu tīmekļa vietni apmeklējis, izmantojot AdWords reklāmu, ir veicis pārdošanu, t. i., pabeidzis vai atcēlis pirkumu.

Izmantojot konversijas sīkfailu, iegūtos datus un informāciju Google izmanto, lai apkopotu mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu statistiku. Šo apmeklējumu statistiku mēs savukārt izmantojam, lai noteiktu kopējo lietotāju skaitu, kas pie mums tika novirzīti, izmantojot reklāmas, t. i., lai noteiktu attiecīgo reklāmu veiksmi vai neveiksmi un optimizētu mūsu reklāmas nākotnē. Ne mūsu uzņēmums, ne citi Google reklāmdevēji no Google nesaņem nekādu informāciju, kas varētu jūs identificēt.

Izmantojot konversijas sīkfailu, tiek saglabāta personiskā informācija, piemēram, jūsu apmeklētās interneta lapas. Katru reizi, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, personas dati, tostarp jūsu izmantotā interneta savienojuma IP adrese, tiek nosūtīti uzņēmumam Google Amerikas Savienotajās Valstīs. Šos personas datus Google glabā Amerikas Savienotajās Valstīs. Google var kopīgot šos tehniskajā procesā iegūtos personas datus ar trešām personām.

Jūs varat jebkurā laikā novērst sīkdatņu iestatīšanu mūsu tīmekļa vietnē, izmantojot atbilstošu iestatījumu izmantotajā interneta pārlūkprogrammā, un tādējādi pastāvīgi iebilst pret sīkdatņu iestatīšanu. Šāds izmantotā interneta pārlūkprogrammas iestatījums arī neļaus Google jūsu IT sistēmā iestatīt konversijas sīkdatni. Turklāt Google Ads jau iestatīto sīkfailu var jebkurā laikā dzēst, izmantojot interneta pārlūkprogrammu vai citas datorprogrammas.

Turklāt jums ir iespēja iebilst pret Google uz interesēm balstītu reklāmu. Lai to izdarītu, interneta pārlūkprogrammā jāizsauc saite www.google.de/settings/ads un tur jāveic vajadzīgie iestatījumi.

Šīs apstrādes darbības tiek veiktas tikai tad, ja ir dota nepārprotama piekrišana saskaņā ar DS-GVO 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Papildu informāciju un piemērojamo Google konfidencialitātes politiku var atrast vietnē https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

13. Plugins un citi pakalpojumi

13.1 Google reCAPTCHA

Šajā tīmekļa vietnē mēs izmantojam arī Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google“) reCAPTCHA funkciju. Šī funkcija galvenokārt tiek izmantota, lai noteiktu, vai ierakstu ir veikusi fiziska persona, vai arī tas ir ļaunprātīgi izmantots ar mašīnu un automatizētu apstrādi. Šis pakalpojums ietver arī IP adreses un, attiecīgā gadījumā, citu datu, ko Google pieprasa reCAPTCHA pakalpojumam, nosūtīšanu Google.

Šīs apstrādes darbības tiek veiktas tikai tad, ja ir dota skaidra piekrišana saskaņā ar DS-GVO 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Papildu informāciju par Google reCAPTCHA un Google privātuma politiku var atrast tīmekļa vietnē: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

13.2 Google Tag Manager

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantots Google Tag Manager, kas ir domēns bez sīkfailiem un nevāc nekādus personas datus.

Izmantojot šo rīku, var ieviest un pārvaldīt „tīmekļa vietnes tagus“ (t. i., HTML elementos integrētus atslēgvārdus), izmantojot saskarni. Izmantojot Google Tag Manager, mēs varam automātiski izsekot, uz kuras pogas, saites vai personalizētā attēla esat aktīvi klikšķinājis, un tad varam reģistrēt, kurš mūsu vietnes saturs jūs īpaši interesē.

Šis rīks iedarbina arī citas birkas, kas savukārt var vākt datus. Google Tag Manager šiem datiem nav piekļuves. Ja esat atteicies domēna vai sīkfailu līmenī, tas paliks spēkā attiecībā uz visām izsekošanas tagiem, kas ieviesti ar Google Tag Manager.

Šīs apstrādes darbības tiek veiktas tikai tad, ja ir dota skaidra piekrišana saskaņā ar DS-GVO 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

13.3 Google Fonts

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantoti tā sauktie tīmekļa fonti, ko vienotai fontu attēlošanai nodrošina uzņēmums Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija. Izsaucot lapu, pārlūkprogramma pārlūka kešatmiņā ielādē nepieciešamos tīmekļa fontus, lai pareizi attēlotu tekstus un fontus.

Šim nolūkam pārlūkprogrammai, ko izmantojat, ir jāizveido savienojums ar Google serveriem. Tas informē Google, ka mūsu vietne ir apmeklēta, izmantojot jūsu IP adresi. Google tīmekļa fonti tiek izmantoti, lai nodrošinātu vienotu un pievilcīgu mūsu tīmekļa vietnes noformējumu.

Šīs apstrādes darbības tiek veiktas tikai tad, ja ir dota skaidra piekrišana saskaņā ar DS-GVO 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Papildu informācija par Google tīmekļa fontiem atrodama vietnē https://developers.google.com/fonts/faq un Google konfidencialitātes politikā: https://www.google.com/policies/privacy/.

13.4 YouTube (Videoklipi)

Šajā vietnē ir integrēti YouTube komponenti. YouTube ir interneta videoklipu portāls, kas ļauj video publicētājiem bez maksas publicēt videoklipus un citiem lietotājiem tos skatīties, vērtēt un komentēt, arī bez maksas. YouTube ļauj publicēt visu veidu videoklipus, tāpēc interneta portālā var piekļūt ne tikai pilnīgām filmu un televīzijas programmām, bet arī mūzikas videoklipiem, treileriem vai pašu lietotāju veidotiem videoklipiem.

YouTube operators ir uzņēmums YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, ASV. YouTube, LLC ir Google Ireland Limited meitasuzņēmums, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija.

Katru reizi, kad jūs piekļūstat kādai no mūsu pārvaldītās vietnes atsevišķām lapām, kurā ir integrēts YouTube komponents (YouTube video), jūsu IT sistēmas interneta pārlūkprogramma automātiski uzaicina attiecīgo YouTube komponentu lejupielādēt no YouTube atbilstošā YouTube komponenta attēlojumu. Sīkāka informācija par YouTube ir atrodama vietnē https://www.youtube.com/yt/about/de/. Šī tehniskā procesa ietvaros YouTube un Google saņem informāciju par to, kuru konkrētu mūsu tīmekļa vietnes apakšlapu esat apmeklējis.

Ja datu subjekts vienlaikus ir pieteicies YouTube, YouTube atpazīst, kuru konkrētu mūsu vietnes apakšlapu apmeklējat, kad izsaucat apakšlapu, kurā ir YouTube videoklips. Šo informāciju apkopo YouTube un Google, un tā tiek piešķirta jūsu YouTube kontam.

YouTube un Google, izmantojot YouTube komponentu, vienmēr saņem informāciju par to, ka esat apmeklējis mūsu tīmekļa vietni, ja esat pieteicies YouTube vienlaikus ar mūsu tīmekļa vietnes izsaukšanu; tas notiek neatkarīgi no tā, vai jūs noklikšķināt uz YouTube videoklipa. Ja nevēlaties, lai šī informācija tiktu pārsūtīta YouTube un Google, varat to novērst, izstājoties no sava YouTube konta pirms mūsu vietnes apmeklēšanas.

Šīs apstrādes darbības tiek veiktas tikai tad, ja esat devis skaidru piekrišanu saskaņā ar DS-GVO 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

YouTube publicētajā konfidencialitātes politikā, kas ir pieejama vietnē https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, ir sniegta informācija par personas datu vākšanu, apstrādi un izmantošanu, ko veic YouTube un Google.

14. Jūsu kā datu subjekta tiesības

14.1 Tiesības uz apstiprinājumu

Jums ir tiesības pieprasīt no mums apstiprinājumu par to, vai tiek apstrādāti ar jums saistīti personas dati.

14.2. Tiesības uz informāciju DS-GVO 15. pants

Jums ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas saņemt no mums informāciju par personas datiem, kas tiek glabāti par jums, kā arī šo datu kopiju saskaņā ar normatīvajiem noteikumiem.

14.3. Tiesības uz labošanu DS-GVO 16. pants.

Jums ir tiesības pieprasīt, lai tiktu izlaboti nepareizi personas dati, kas attiecas uz jums. Jums ir arī tiesības pieprasīt nepilnīgu personas datu papildināšanu, ņemot vērā apstrādes nolūkus.

14.4 Svītrojums 17. pants DS-GVO

Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs nekavējoties dzēšam ar jums saistītos personas datus, ja pastāv kāds no likumā paredzētajiem iemesliem un ja apstrāde vai uzglabāšana nav nepieciešama.

14.5. Apstrādes ierobežošana DS-GVO 18. pants

Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs ierobežojam apstrādi, ja ir piemērojams kāds no likumā noteiktajiem iemesliem.

14.6. Datu pārnesamība DS-GVO 20. pants

Jums ir tiesības saņemt jūsu personas datus, kas attiecas uz jums un ko esat mums sniedzis, strukturētā, kopīgā un mašīnlasāmā formātā. Jums ir arī tiesības šos datus netraucēti nodot citam pārzinim, kuram personas dati ir sniegti, ja apstrāde pamatojas uz piekrišanu saskaņā ar DS-GVO 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai DS-GVO 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu vai uz līgumu saskaņā ar DS-GVO 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu un apstrāde tiek veikta, izmantojot automatizētas procedūras, ja vien apstrāde nav nepieciešama, lai veiktu uzdevumu sabiedrības interesēs vai īstenojot mums piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Turklāt, īstenojot savas tiesības uz datu pārnesamību saskaņā ar VDAR 20. panta 1. punktu, jums ir tiesības uz personas datu tiešu nodošanu no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams un ja tas nelabvēlīgi neietekmē citu personu tiesības un brīvības.

14.7 Iebildums DS-GVO 21. pants

Jums ir tiesības, pamatojoties uz jūsu konkrēto situāciju, jebkurā laikā iebilst pret personas datu apstrādi, kas attiecas uz jums un kas tiek veikta, pamatojoties uz DS-GVO 6. panta 1. punkta e) apakšpunktu (datu apstrāde sabiedrības interesēs) vai f) apakšpunktu (datu apstrāde, pamatojoties uz interešu līdzsvaru).

Tas attiecas arī uz profilēšanu, pamatojoties uz šiem noteikumiem DS-GVO 4. panta 4. punkta izpratnē.

Ja iebilstat, mēs vairs neapstrādāsim jūsu personas datus, ja vien mēs nevaram pierādīt pārliecinošus leģitīmus apstrādes iemeslus, kas ir svarīgāki par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai ja apstrāde kalpo juridisku prasību izvirzīšanai, īstenošanai vai aizsardzībai.

Atsevišķos gadījumos mēs apstrādājam personas datus, lai veiktu tiešo reklāmu. Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret personas datu apstrādi šādas reklāmas nolūkos. Tas attiecas arī uz profilēšanu, ciktāl tā ir saistīta ar šādu tiešo reklāmu. Ja iebilstat pret jūsu personas datu apstrādi tiešās tirgvedības nolūkos, mēs vairs neapstrādāsim personas datus šiem nolūkiem.

Turklāt jums ir tiesības, pamatojoties uz savu konkrēto situāciju, iebilst pret tādu personas datu apstrādi, kas attiecas uz jums un ko mēs veicam zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos saskaņā ar Datu aizsardzības regulas 89. panta 1. punktu, ja vien šāda apstrāde nav nepieciešama, lai veiktu uzdevumu sabiedrības interesēs.

Neatkarīgi no Direktīvas 2002/58/EK jūs varat brīvi izmantot savas tiesības iebilst saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu izmantošanu, izmantojot automatizētas procedūras, izmantojot tehniskās specifikācijas.

14.8 Piekrišanas atsaukšana saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem

Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei, kas ir spēkā nākotnē.

14.9 Sūdzība uzraudzības iestādei

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību par mūsu veikto personas datu apstrādi uzraudzības iestādei, kas ir atbildīga par datu aizsardzību.

Pēdējo reizi atjaunināts: 01.11.2021

Cookie Consent Banner von Real Cookie Banner